Humingi ng konsultasyon

Tumatanggap kami ng konsultasyon tungkol sa pagpapalitan na may pananaw na internasyonal at internasyonal na pakikipagtulungan mula sa mga mamamayan at konsultasyon tungkol sa pamumuhay mula sa mga dayuhan.kailangan ng appointment.

Araw at oras na bukas ang counter para sa konsultasyon

Araw-araw maliban sa araw ng Miyerkules at Piyesta opisyal

Araw at oras para sa Pilipino
Lunes, Huwebes at Sabado mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon

Araw at oras para sa Ingles
Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon

Araw at oras para sa Intsik
Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon

Sumali bilang boluntaryo

Para sa mga taong interesado sa banyagang bansa, sa mga taong pamilyar sa kultura ng Hapon, sa mga taong nag-iisip na sumali sa mga aktibidad ng komunidad, magsama-sama tayong gawin ang mga aktibidad.

Sumali bilang boluntaryo

Gabay para sa Disaster Prevention

Impormasyon tungkol sa Pamumuhay sa Iba't-ibang Wika

Sa Wakayama International Exchange Center ...

Tumatanggap kami ng konsultasyon ng mga dayuhan tungkol sa batas, mga problema sa pamumuhay, at tungkol sa pagpapalitan na may pananaw na internasyonal at internasyonal na pakikipagtulungan ng mga mamamayan ng prepektura.

TEL:073-435-5240

FAX:073-435-5243

mail:wa-world@wixas.or.jp

Tingnan ang detalyadong impormasyon kung paano pumunta

Tingnan ang detalyadong impormasyon kung paano pumunta

Wakayama International Exchange Center

  • Oras na bukas ang center:
    10:00 am ~ 6:30 pm
  • Araw na sarado ang center:
    Tuwing Miyerkules at Piyesta opisyal,
    Disyembre 29 ~ Enero 3